Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

Strona główna » Informacje » System Ochrony Zrzeszenia BPS

Stabilni i silni w Grupie

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową z dnia 31 grudnia 2015 r. o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności.

Należytą realizację umowy zapewnia Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, będąca jednostką zarządzającą Systemem Ochrony, poprzez:

  • wykonywanie audytu wewnętrznego Uczestników
  • podejmowanie działań mających na celu kontrolę i ograniczanie ryzyka Uczestników,w oparciu o odpowiednio i jednakowo zorganizowane mechanizmy monitorowania i klasyfikacji ryzyka
  • pomoc w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych oraz udzielanie Uczestnikom pomocy finansowej
  • stosowanie wobec Uczestników środków oddziaływania o charakterze prewencyjnym oraz dyscyplinującym

Audyt wewnętrzny

Zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie oraz ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej u Uczestników, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością.

Monitorowanie i kontrola ryzyka

Bieżące monitorowanie sytuacji całego Systemu ma na celu zapewnienie skuteczności mechanizmów wczesnego ostrzegania przed nadmiernym ryzykiem podejmowanym przez banki oraz właściwe oddziaływanie na nie.

Udzielanie pomocy finansowej

Uczestnicy, u których istnieje niebezpieczeństwo utraty płynności lub wypłacalności, mogą skorzystać z pomocy finansowej udzielonej przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w szczególności w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń.

Środki oddziaływania

Działania prewencyjne i dyscyplinujące podejmowane w Systemie mają na celu eliminację działań, które naruszają przepisy prawa oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym u Uczestników, w szczególności w zakresie płynności i wypłacalności.

W przypadku wystąpienia trudności finansowych, u któregokolwiek z Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zostaje on zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych, koordynowanych przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony.

Ustanowienie w Zrzeszeniu BPS systemu wzajemnych gwarancji udzielenia wsparcia i utrzymywanie wysokiego poziomu środków pomocowych pozwoliło na stworzenie samopomocowej grupy bezpieczeństwa, opartej o najlepsze praktyki spółdzielcze, dysponującej dużym potencjałem rynkowym. Zagregowana suma bilansowa wszystkich Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przekracza 50 mld zł, a kapitały własne – 5 mld zł.

Pozycja finansowa Uczestników oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu Ochrony, tj. stały monitoring bieżącej sytuacji finansowej, działania prewencyjne i wspomagające oraz gotowość do udzielenia pomocy finansowej zapewniają stabilność finansową Uczestników, dając dodatkowe gwarancje w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów i jednostki samorządów terytorialnych.

skontaktuj się z nami
Chcesz dowiedzieć się więcej?
ZADZWOŃ DO NAS
NAPISZ DO NAS
sekretariat@bszambrow.pl
LUB ODWIEDŹ NAS W PLACÓWCE
Skip to content