Bank Spółdzielczy w Zambrowie jest związany z miastem i regionem ponad 140 lat. Rozwój życia ekonomicznego spowodował potrzebę założenia Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, które powstało w 1911 roku.

W zaborze rosyjskim na terenie, którego znajdowało się miasto Zambrów występowały aż cztery typy Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. Towarzystwo działało według zasad przyjętych przez Schutzego, charakteryzujących się tym, że kredyty udzielano ze środków własnych, a więc na zasadzie samopomocy przy solidarnej nie ograniczonej poręce członków za zobowiązania banku połączone z obowiązkami gromadzenia w tym banku własnych oszczędności. Oparcie działalności kredytowej na zasadzie samopomocy zmuszało do zwrócenia szczególnej uwagi na gromadzenie własnych kapitałów. Członkami Banku byli przede wszystkim rolnicy i rzemieślnicy.

 

 

Wybuch I wojny światowej spowodował duże zmiany w ogólnych warunkach politycznych i gospodarczych ziem polskich. Miasto Zambrów stało się terenem działań wojennych i poniosło duże straty. Ludność wiejska i miejska zubożała. Dlatego też biorąc pod uwagę konieczność zaspokojenia bieżących potrzeb ludności w roku 1918 reaktywowano Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe pod nazwą Zambrowska Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa.

W roku 1920 po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach proklamowano Kasę Spółdzielczą. Po śmierci założyciela kas Franciszka Stefczyka w 1924 roku kasy tego typu zostały w dowód pamięci po tym wielkim działaczu nazwane Kasami Stefczyka. Taką też nazwę przyjęła Kasa w Zambrowie. Jej działalność przetrwała wybuch II wojny światowej. W okresie wojny działalność Banku nie była prowadzona. Bank spółdzielczy w Zambrowie odrodził się po wojnie 11 V 1947 roku, kiedy to odbyło się zgromadzenie założycielskie oraz pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Dnia 24 V 1950 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu BS na którym dokonano zmiany nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą. Było to wynikiem realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 roku. W wyniku postanowień ustawy z dnia 29.V.1957 roku o zmianie dekretu o reformie bankowej z 1948 roku Spółdzielnia otrzymała nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa SOP.01 VII 1975 roku przyniósł kolejne zmiany polegające na powołaniu BGŻ jako banku państwowo - spółdzielczego, który przejął po byłym Banku Rolnym funkcję centrali finansowej w odniesieniu do byłych spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych. Wraz z powołaniem BGŻ spółdzielnie oszczędnościowo - pożyczkowe, w tym także nasza zostały przemianowane na banki spółdzielcze (BS). Przez okres transformacji ustrojowej w Polsce Bank przeprowadził Zarząd Banku, którego prezesem był od 05.01.1982 do 01.05.2009 r. Antoni Słaby.

Efektem starań Zarządu było poszerzenie terenu działania poprzez przyłączenie czterech mniejszych banków

i stworzenie na ich bazie oddziałów. W tym okresie Bank Spółdzielczy zmienił swoje oblicze z lokalnej instytucji finansowej w prężnie działający Bank, skutecznie konkurujący z krajowymi bankami komercyjnymi. Bank działa obecnie na terenie województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Obecnie Prezesem Banku jest Zenona Zalewska. Bank posiada status spółdzielni, jest zrzeszony z BPS SA, oraz od dnia 6 września 2017 roku należy do SSOZ BPS.  Działalność swoją prowadzi w 8 placówkach tj.: centrali w Zambrowie, 4 oddziałach: w Rutkach, Kołakach Kościelnych, Kobylinie Borzymach i Zawadach, 2 Filiach na terenie miasta Zambrów, oraz Punkcie Kasowym. Jest uniwersalnym bankiem obsługującym klientów detalicznych, rolników, firmy oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Jego siłę stanowi rozległa sieć placówek, profesjonalna i zaangażowana kadra, posiadany kapitał i majątek trwały. Oprócz standardowych usług finansowych oferuje pełną gamę produktów, wykorzystujących nowoczesne technologie, takie jak sieć bankomatów, międzynarodowe karty płatnicze Visa, bankowość elektroniczna.

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów