1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Zambrowie ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@bszambrow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

a) w związku z przystąpieniem Pana/Pani do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, podjęcia niezbędnych działań

     związanych ze złożeniem deklaracji członkowskiej oraz przyjęciem w poczet członków spółdzielni, a także realizacją uprawnień i 

     obowiązków członka w zakresie w jakim wynikają one ze Statutu Banku - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych

     jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności w formie spółdzielni, w

     tym w szczególności prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień i obowiązków członków spółdzielni

     wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo

     bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym

     Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawy o przeciwdziałaniu

     praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6

     ust. 1 lit. c) RODO;

c) ewidencjonowania osób upoważnionych do wypłaty udziałów po śmierci udziałowca oraz wypłaty udziałów po śmierci

     udziałowca – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania

    danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osób upoważnionych do wypłaty udziałów po śmierci udziałowca w zakresie (imię, nazwisko, imię ojca, matki, adres

     zamieszkania) pozyskane zostały od udziałowca, który umieścił je w składanej deklaracji.

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z

     Bankiem na podstawie zawartych umów. Dodatkowo członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma

     prawo przeglądać rejestr członków który zawiera Pani/Pana dane.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków

     prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i

     wypełnienie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

8. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia

     przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

11. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podanie danych jest

      dobrowolne.

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów