RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie.
Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych,
zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najcz궜ciej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalnoœść bankowa, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotycząca produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnośœciowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa śœrodków i transakcji. Prowadzimy również działalnośœć informacyjna o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Zambrowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowa oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Bank Spółdzielczy w Zambrowie wyznaczył Pana Jarosława Rudawskiego do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony
danych możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej iod@bszambrow.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora z dopiskiem "IOD".


6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolnośœci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
2. w pozostałych celach związanych z prowadzona działalnośœcią bankowa, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciażących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalnośœci oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośœredniego,
3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
5. w celu wskazanym w treœci udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

identyfikacją i weryfikacją tożsamoœci Klienta,
dane transakcyjne,
dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
dane finansowe lub związane ze œświadczeniem usług bankowych,
dane dotyczące prowadzonej działalnośœci gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorca moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
Związek Banków Polskich,
Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Komisja Nadzoru Finansowego,
biura informacji gospodarczej,
spółki Grupy BPS,
banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążacego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośœredniego naszych produktów i usług po wygaœśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do trśeœci swoich danych (art. 15 RODO),
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieśœć skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób,
których dane dotyczą, Ÿżródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o Ÿżródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCHKlient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalnośœć gospodarcza, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna,
spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działająca w jego imieniu:

1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóŸźnienia,

3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźŸniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania,
poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwoœci wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze œśrodków ochrony prawnej przed sadem.

Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku,
w dedykowanej zakładce RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi),
prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank.
Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwoœść wniosków Klienta jest większa,
niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równa kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia
zawartej za poœśrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta.
OdpowiedŸź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośœrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
Właœściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bszambrow.pl


Administrator - Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Wniosek

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów