Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego

z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Zambrowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 842) według następujących zasad:

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne

 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną

 • rady rodziców

W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku,a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku,a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji,tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej.

Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR.

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności,w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 328), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 • Skarb Państwa

 • Narodowy Bank Polski

 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe

 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • instytucje finansowe

 • firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013,i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia [rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE)nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.)]

 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank

 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 895)

 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 95)

 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

 • jednostki samorządu terytorialnego

 • organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów:

Telefon: (22) 58-30-942

Bezpłatna infolinia: 800-569-341

E-mail: kancelaria@bfg.pl

Informacje dodatkowe: www.bfg.pl

Arkusz informacyjny dla deponentów

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Pomoc i kontakt

Skontaktuj się z nami

     Bankomaty

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2024

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów